Back

ⓘ Ikalawang Konseho ng Efeso
                                     

ⓘ Ikalawang Konseho ng Efeso

Ang Ikalawang Konseho ng Efeso na kilala bilang robber council ay isang synod sa Kristiyanismo na tinipon ni Emperador Theodosius II noong 449 CE sa ilalim ng pangangasiwa ni Papa Dioscoro I ng Alehandriya. Ito ay nilayong maging isang konsehong ekumenikal ngunit dahil sa nakikitang pagiging eskandaloso nito ng mga ibang Kristiyano ng Silangan at Kanluran gayundin ang mga legalidad ng kanon at mga kalikasang heterodokso ng mga kanon at atas, ito ay hindi kailanman tinanggap ng mga ibang Kristiyanong ito bilang ekumenikal. Ang konsehong ito ay itinakwil sa Konseho ng Chalcedon noong 451 CE.

                                     
 • Konsilyong Ekumenikal Ikalawang Konsilyo ng Efeso taong 449. Noong 449, nagpatawag si Teodosio II ng isang konsilyo sa Efeso kung saan si Eutiques
 • Theodore ng Mopsuestia namatay noong 428 CE ikalawa, ang mga pag - atake kay Cyril ng Alexandria at Unang Konsilyo ng Efeso na isinulat ni Theodoret ng Cyrrhus
 • ang Ikalawang Konsilyo ng Efeso 449 CE na mas kilala bilang latrocinium Binuo ng Konsilyong ito ang Depnisyong Chalcedonian na nagtatakwil ng doktrinang
 • Assyrian Church of the East ang unang dalawang konseho ngunit itinatakwil ang ikatlo, ang Unang Konseho ng Efeso 431 CE Ang Konsehong Quinisext 692 CE na
 • Efeso noong 431 CE na pinangasiwaan ni Cyril I ng Alexandria. Ang Unang Ekumenikal na Konseho ng Efeso ay kumumpirma ng mga katuruan ni Athanasius ng
 • kalebel ng ibang mga aklat ng kanon ng Lumang Tipan. Winakasan rin ng konseho ang debate sa antilegomena ng Bagong Tipan. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong
 • kalebel ng ibang mga aklat ng kanon ng Lumang Tipan. Winakasan rin ng konseho ang debate sa antilegomena ng Bagong Tipan. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong
 • gawa ay sakdal na kanila ring sinusuportahan ng mga talatang 1 Corinto 10: 4 at Efeso 2: 20. Ang Efeso 2: 20 ay nagsasaad na ang mga apostol ang saligan
 • koleksiyon ng mga amang ante - niceno o bago ang niceno. Ang mga kasulatang isinulat noong Unang Konseho ng Nicaea at hanggang sa Ikalawang Konseho ng Nicaea
 • magkakatunggaling nag - aangkin na papa. Mula sa pagkakahalal kay Papa Martin V ng Konseho ng Constance noong 1417 hanggang sa Protestanteng Repormasyon, ang Kanlurang
 • Pablo ng ebanghelyo. Si Pablo ay lumisan para sa kanyang ikalawang paglalakbay ng pangangaral mula sa Herusalem pagkatapos ng pagpupulong ng Konseho ng Herusalem