Back

ⓘ Komisyon sa Serbisyo Sibil
Komisyon sa Serbisyo Sibil
                                     

ⓘ Komisyon sa Serbisyo Sibil

Ang Komisyon sa Serbisyo Sibil ay isang pantauhang sentral na ahensiya ng pamahalaan ng Pilipinas. Isa sa mga tatlong malalayang komisyong konstitusyonal na may pinagpapasiyahang tungkulin sa kabuuan ng pambansang pamahalaan, itoy ipinapagawa upang harapin ang pinakahuling pagsasaayos sa pagtatalo at aksiyong pantauhan sa pangyayari ng serbisyo sibil.

                                     

1. Mga inatasang gawain

Sa ilalim ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 292, ang Komisyon sa Serbisyo Sibil ay dapat gampanan ang mga sumusunod na gawain:

 • Magkontrol, mamahala at gampanan ang gawaing pagsusulit ng Serbisyo Sibil. Anumang entidad o opisyal sa pamahalaan ay maaaring matawagan ng Komisyon upang tulungan sa paghahanda at pamumuno ng nasabing pagsusulit kabilang ang seguridad, gamit ng gusali at mga pasilidad ganundin ang mga tauhan at transportasyon ng mga kagamitan ng pagsusulit na hindi masasali sa mga alintuntunin ng pagsisiyasat;
 • Magpahayag ng mga posisyon sa Serbisyo sibil na maaaring angkop na maging pangunahing mapagkakatiwalaan, teknikal na mataas o nagtatahasan ng patakaran;
 • Pakinggan at magpasiya ang mga kasong administratibo na isinagawa ng o madala bago nito nang tuwiran o sa pakiusap, kabilang ang mga naghamong katungkulan, at suriing muli ang mga pasiya at aksiyon ng mga tanggapang ito at ng ahensiya na nakaugnay ito. Ang mga opisyal at manggagawa na nabigong tumalima sa mga ilang pasiya, kautusan o mga pamamayani ay mananagot ukol sa pag-alimura ng Komisyon. Ang mga pasiya, kautusan o mga pamamayaning ito ay magiging huli at may bisa. Ang mga ilang pasiya, kautusan o mga pamamayani ay maaaring madala sa Kataas-taasang Hukuman sa sersyorari sa pamamagitan ng nang-aaping panig sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagtanggap ng sipi hinggil doon;
 • Magtakda, susugin at ipairal ang mga tuntunin at alintuntunin ukol sa pagkakaroon ng bisa ang mga panustos ng mga Batas sa Serbisyo Sibil at iba pang angkop na batas;
 • Tunghayan ang mga karampatang aksiyon sa lahat ng mga katungkulan at mga ibang bagay pantauhan sa Serbisyo Sibil kabilang ang pagpapalawig ng paglilingkod pagkalampas ng taon ng pagreretiro;
 • Hawakan at pangalagaan ang mga pantauhang rekord ng lahat ng mga opisyal at mga manggagawa sa Serbisyo Sibil; at
 • Mamahala at ipairal ang mga konstitusyonal at isinabatas na panustos sa sistemang merito para sa lahat ng mga antas at ranggo sa Serbisyo Sibil;
 • Gumawa ng mga patakaran at alintuntunin para sa pamamahala, pagpapanatili at pagpapairal ng kaurian ng posisyon at himagal at magsaayos ng mga batayan ukol sa pagkatatag, alokasyon at muling-alokasyon ng mga sukatang bayad, mga klase at mga posisyon;
 • Magtalaga at disiplinahin ang mga opisyal at manggagawa alinsunod sa batas at paggamit ng kapangyarihan sa buong saklaw ng mga gawain ng Komisyon;
 • Mamahala ang mga programang pangretiro ng mga opisyal ng pamahaalan at mga manggagawa, at mga napagtibayang paglilingkod sa pamahalaan at wari-wariin ang katangian ukol sa pagreretiro.
 • Magpahayag sa madla ang mga patakaran, batayan at mga tagubilin ukol sa Serbisyo Sibil at magkandili ng mga plano at programa upang iangat ang matipid, matalaba at mabisang pamamahalang pantauhan sa pamahalaan;
 • Payuhan ang Pangulo tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasama ang pamunuang pantauhan sa paglilingkod ng pamahalaan at magpasa sa Pangulo ang taunang ulat tungkol sa mga programang pantauhan;
 • Gumawa, mamahala at magsuri ang mga programa na naaangkop sa kaunlaran at retensiyon ng kwalipikado at may kakayahang gumawa sa pambayang paglilingkod;
 • Magsumite ng mga kuru-kuro at mga pamumuno ng lahat ng mga bagay higgil sa mga manggagawa at Serbisyo Sibil na nakakatiyak sa lahat ng puno ng mga kagawaran, tanggapan at ahensiya at na maaaring madadala sa Kataas-taasang Hukuman sa sersyorari;
 • Kumatawan ng maykapangyarihan ukol sa pagsasagawa ng anumang mga gawain sa mga kagawaran, mga ahensiya at mga tanggapan kung saan ang mga ilang gawain na maaaring isagawa nang mabisa.
 • Siyasatin at tuusin ang mga aksiyong pantauhan at mga programa ng mga kagawaran, mga ahensiya, mga kawanihan, mga tanggapan, mga pamahalaang pampook kabilang ang mga korporasyon na pag-aari ng pamahalaan; mangasiwa ng pana-panahong pagsusuri ng mga pasiya at mga aksiyon ng mga tanggapan at mga opisyal kung saan ang awtoridad na kumakatawan ng Komisyon gayundin sa asal ng mga opisyal at mga manggagagawa sa mga tanggapang ito at maglaan ng mga karampatang pagsang-ayon kung kailangan.
 • Magsagawa ng lahat ng mga gawain nang maayos na napapasama sa isang pantauhang sentral na ahensiya tulad ng mga ibang gawain na maaaring ipagkaloob ng batas.
 • Magpalabas ng subpoena at subpoenang duces tecum ukol sa paggawa ng mga dokumento at rekord na naaakma sa mga pagisiyasat at pag-uusisa na pinamunuan ng alinsunod sa mga nangangasiwa na pinagkalooban ng Saligang-batas at mga naaangkop na batas;
 • Magtakda ng lahat ng mga dokumentong susulatan ukol sa mga pagsusulit ng Serbisyo Sibil, katungkulan, mga ulat at iba pang lalik na maaaring hiningan ng batas, mga tuntunin at mga alintuntunin;
                                     

2. Kasaysayan

Ang Komisyon sa Serbisyo Sibil ng Pilipinas ay pormal na itinatag sa ilalim ng Batas Pampubliko Blg. 5 na itinaguriang Ang Batas ukol sa Pagkatatag at Pagpapanatili sa Ating Mabisa at Matapat na Serbisyo Sibil ng Pulo ng Pilipinas ng Ikalawang Komisyon ng Pilipinas noong 1900. Ang Lupon ng Serbisyo Sibil nito ay binubuo ng isang Tagapangulo, Kalihim at Puno sa Pagbibigay ng Pagsusulit. Ang Lupon ay namamahala sa mga pagsusulit ng serbisyo sibil at nag-aayos ng mga batayan ukol sa pagtatalaga sa paglilingko sa pamahalaan. Itoy isinaayos muli sa Kawanihan noong 1905.

Mahigpit na itinatag ng 1935 Saligang-batas ng Pilipinas ang sistemang merito bilang batayan ukol sa trabaho sa pamahalaan. Ang mga sumusunod na taon ay sumasaksi rin ang pagpapalawak ng hurisdksiyon ng Kawanihan na ibilang ang tatlong sangay ng pamahalaan: ang pambansang pamahalaan, pampook na pamahalaan, at mga korporasyong pampamahalaan.

Noong 1959, isinasabatas na ang Batas republika Blg. 2260 nakinikilalang Batas ng Serbisyo Sibil. Ito ang unang mahalagang nabuong batas sa burukrasya ng Pilipinas, humahalili ang mga kumakalat na kautusan ng pamamahala na may kaugnayan sa administrasyong pantauhan ng pamahalaan na inilabas noong 1900. Pinalitan ng Batas na ito ang Kawanihan ng Serbisyo Sibil sa Komisyon sa Serbisyo Sibil na may katayuang pangkagawaran.

Noong 1975, isinaayos muli ang kahulugan ng Kautusang Pampanguluhan Blg. 807 Kautusan sa Serbisyo Sibil ng Pilipinas ang tungkulin ng Komisyon bilang pantauhang sentral na ahensiya ng pamahalaan. Ang kasalukuyang atas ay hinango mula sa Artikulo IX-B ng 1987 Saligang-batas ng Pilipinas na binigyan ng bisa sa pamamagitan ng Aklat V ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 292 Ang Kodigong Administratibo ng 1987. Ang Kodigo ay inuulit na nagsasabi ang mga lumalaganap na prinsipyo at patakaran sa pamamahala ng burukrasya at kinikilala, sa unang pagkakataon, ang karapatan ng mga manggagawa sa pamahalaan sa pagkakaroon ng organisasyon sa sarili at mga palansak na negosasyon sa ilalim ng banghay ng 1987 Saligang-batas ng Pilipinas.

                                     
 • pasukan. Sa sangandaan nito sa Daang Batasan San Mateo, babalik ang daan sa pagiging anim ang mga linya at dadaan patungo sa Komisyon sa Serbisyo Sibil o CSC
 • tatlong malayang komisyong konstitusyonal: Ang Komisyon sa Serbisyo Sibil Komisyon sa Halalan at Komisyon ng Pagsusuri. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay
 • mayorya ang bilang ng mga Pilipino sa nasabing Komisyon Isinakatuparan ni Harrison ang Pilipinisasyon ng serbisyo sibil na mas dumami ang bilang ng mga
 • karera ng Komisyon sa Serbisyo Sibil ng Pilipinas. Naglingkod siya sa Kagawaran ng Agham at Teknolohiya nang higit ng 30 taon. Nagsilbi rin siya sa iba t
 • Pag - unlad Komisyon ng Estadistika Komisyon sa Kalagayang Panlipunan ng mga Babae Komisyon sa Populasyon at sa Pag - unlad Komisyon sa Pagsugpo sa Krimen at sa Katarungang
 • nilikha sa diyosesis para sa mga pastoral na trabaho ay ang Komisyon sa Pagsamba, Komisyon sa Edukasyong Kristiyano, at ang Komisyon sa Serbisyo Ang diyosesis
 • ang naging kilala bilang Agrava Katotohanan Paghahanap Komisyon Napakahabang Fernando serbisyo sa Court ay natapos noong 1985, kapag siya ay naabot ang
 • Protestante. Gayunman, noong 12 Nobyembre 1907 sa pamumuno ni Don Blas Oración, sa pamamagitan ng Komisyon Sibil ang Cavinti at Luisiana ay naging malayang
 • mga komisyonado na opisyal sa loob ng sundalong pangkat ng Gurkha ay ginanap ang Komisyon ng Viceroy, na naiiba sa Komisyon ng Hari o Reyna na ang mga
 • ang hukumang sibil at kriminal sa ilalim ng Kautusan Real noong Agosto 14, 1569. Ang kasalukuyang Kataas - taasang hukuman ay nagmula sa Real Audencia